App内打开查看更多

低成本DIY超大白点检疫盒

喜欢.
2019/4/15 上午5:39:09

目前淘宝能买到的的PP棉白点治疗盒都小,不能满足我一次买几条鱼的野心,所以必须动脑解决这个问题,进过一番胡思乱想,终于来了灵感。买个超大隔离盒,记住不要开孔啊,然后自己在外面上部打一排孔,如果能事先确认高度,也可以让商家帮你打好,弄好以后效果真的不错,比淘宝买的成品优势大大滴有,鱼一下子木有了压力,颜色立马漂亮起来,之前买的成品盒子,鱼总是紧张的发黑颜色,这也是试验后才得到的意外收获。||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/15791641191382902.jpg#h_600,w_800,c_#080e1e#||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/15791641207576911.jpg#h_600,w_800,c_#5d60af#||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/15791641217584991.jpg#h_600,w_800,c_#6e6ac9#||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/1579164122771723.jpg#h_600,w_800,c_#6060a8#||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/15791641238086297.jpg#h_600,w_800,c_#634d50#||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/1579164124755528.jpg#h_600,w_800,c_#614a52#||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/15791641256558616.jpg#h_600,w_800,c_#090b17#||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/15791641265731568.jpg#h_1067,w_800,c_#090a1c#||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/15791641279665556.jpg#h_600,w_800,c_#000000#||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/15791641289587348.jpg#h_1067,w_800,c_#7472b3#||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/15791641300618645.jpg#h_1067,w_800,c_#4b3d7a#||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/15791641311744305.jpg#h_1067,w_800,c_#8d7ebf#||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/15791641320704381.jpg#h_600,w_800,c_#75346c#||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/15791641331817423.jpg#h_600,w_800,c_#605982#||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/15791641344852455.jpg#h_1067,w_800,c_#897483#||效果图||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/15791641354778178.jpg#h_450,w_800,c_#06050d#||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/15791641367574291.jpg#h_450,w_800,c_#fefefe#||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/15791641378824824.jpg#h_450,w_800,c_#797a8c#||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/15791641388769727.jpg#h_450,w_800,c_#7d7e90#||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/15791641398285311.jpg#h_450,w_800,c_#545c6f#||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/15791641407669066.jpg#h_1422,w_800,c_#fefefe#||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/15791641419336367.jpg#h_1422,w_800,c_#969eb1#

目前淘宝能买到的的PP棉白点治疗盒都小,不能满足我一次买几条鱼的野心,所以必须动脑解决这个问题,进过一番胡思乱想,终于来了灵感。买个超大隔离盒,记住不要开孔啊,然后自己在外面上部打一排孔,如果能事先确认高度,也可以让商家帮你打好,弄好以后效果真的不错,比淘宝买的成品优势大大滴有,鱼一下子木有了压力,颜色立马漂亮起来,之前买的成品盒子,鱼总是紧张的发黑颜色,这也是试验后才得到的意外收获。||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/15791641191382902.jpg#h_600,w_800,c_#080e1e#||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/15791641207576911.jpg#h_600,w_800,c_#5d60af#||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/15791641217584991.jpg#h_600,w_800,c_#6e6ac9#||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/1579164122771723.jpg#h_600,w_800,c_#6060a8#||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/15791641238086297.jpg#h_600,w_800,c_#634d50#||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/1579164124755528.jpg#h_600,w_800,c_#614a52#||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/15791641256558616.jpg#h_600,w_800,c_#090b17#||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/15791641265731568.jpg#h_1067,w_800,c_#090a1c#||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/15791641279665556.jpg#h_600,w_800,c_#000000#||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/15791641289587348.jpg#h_1067,w_800,c_#7472b3#||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/15791641300618645.jpg#h_1067,w_800,c_#4b3d7a#||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/15791641311744305.jpg#h_1067,w_800,c_#8d7ebf#||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/15791641320704381.jpg#h_600,w_800,c_#75346c#||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/15791641331817423.jpg#h_600,w_800,c_#605982#||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/15791641344852455.jpg#h_1067,w_800,c_#897483#||效果图||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/15791641354778178.jpg#h_450,w_800,c_#06050d#||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/15791641367574291.jpg#h_450,w_800,c_#fefefe#||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/15791641378824824.jpg#h_450,w_800,c_#797a8c#||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/15791641388769727.jpg#h_450,w_800,c_#7d7e90#||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/15791641398285311.jpg#h_450,w_800,c_#545c6f#||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/15791641407669066.jpg#h_1422,w_800,c_#fefefe#||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/15791641419336367.jpg#h_1422,w_800,c_#969eb1#
0 0 0 0
评论
相关推荐
刷新
打开APP,有更多精彩内容
海友之家-鱼友必备互动分享社区
下载APP,查看更多精彩内容

0 0 0
北京
0
北京
0